Mocniny a odmocniny patria medzi najnákladnejšie matematické funkcie v Exceli. Osvetľovať spôsob ich výpočtu teda určite nie je potrebné. Význam mocnín a odmocnín pre výpočet, teoretický i praktický, je obrovský.

Mocninu v Exceli môžeme zapísať dvoma spôsobmi. Buď manuálne využitím striešky (ALT+94) v tvare =2^3 alebo pomocou funkcie =POWER(2;3) s číslami alebo adresami buniek.

Odmocninu možno, rovnako ako mocninu, spočítať dvoma spôsobmi. Prvým z nich je prevedenie na mocninu napr. √2= 21/2. Ďalej postupujeme podľa vyššie popísaného návodu. Druhou možnosťou je opäť využitie matematickej funkcie =SQRT(F17) alebo číslo v zátvorke.

Matematické funkcie potrebujú konštanty

Pre matematické funkcie sú veľmi dôležité konštanty. Za najpoužívanejšie konštanty možno považovať Ludolfovo a Eulerovo číslo.

Ludolfovo číslo, alebo číslo , je základným kameňom pre výpočet obsahu a obvodu kružnice. Rovná sa približne hodnote 3,14. V Exceli nám na vyjadrenie tejto konštanty slúži osobitná funkcia zapísaná v tvare =PI(). Program obratom dosadí hodnotu čísla pí.

Eulerovo číslo je z matematického hľadiska výnimočné po mnohých stránkach. Neobyčajné vlastnosti tejto konštanty sú využívané vo vyššej matematike pre riešenie rady problémov. Jeho približná hodnota je 2,7. Matematické funkcie pre prácu s Eulerovým číslom vyžadujú zadanie čísla, na ktorú je v danom prípade umocnené. Zadávame v tvare =EXP(B5). Pokiaľ pre výpočet potrebujeme len samotnú konštantu logicky transformujeme na =EXP(1), čiže e1.

Goniometrické matematické funkcie

Goniometrické funkcie z matematického hľadiska vyjadrujú pomer dvoch strán pravouhlého trojuholníka. Spomenúť treba základné goniometrické funkcie sínus, kosínus, tangens a kotangens. Tieto pokročilé funkcie pre profesionálov sú frekventovane využívané pri riešení goniometrických problémov. Goniometria sa využíva v celom rade vedných odborov od astronómie, cez chémiu, až po ekonómiu.

Tieto matematické funkcie sa považujú za pokročilejšie, a preto ich kurzy Excelu častokrát nevyučujú. Takéto pokročilé funkcie pre profesionálov v Exceli však zadáme celkom jednoducho pomocou preddefinovaných matematických funkcií. Pre sínus =SIN(A11), kosínus =COS(A12), tangens =TAN(A13) a kotangens =COT(A14) použitím adries buniek. Do zátvorky možno zadať priamo číselnú hodnotu.

Ku goniometrickým matematickým funkciám možno zaradiť aj cyklometrické alebo Arc funkcie. Cyklometrické funkcie vznikli zo snahy vytvoriť inverzné (opačné) funkcie k už známym goniometrickým.

Keďže tieto pokročilé goniometrické funkcie pre profesionálov nepatria medzi funkcie prosté, nemožno ich obrátiť po celej dĺžke. Arc funkcie predstavujú časť interval z grafu funkcií goniometrických, na ktorých je funkcia prostá, obrátené pre vytvorenie inverzie.

V Exceli zadáme arkus sínus =ASIN(A11), arkus kosínus =ACOS(A12), arkus tangens =ATAN(A13) a arkus kotangens =ACOT(A14). Alebo číselnú hodnotu do zátvorky.