Zoznam partnerov verejného sektora už nie je až takou novinkou, no jeho platnosť od 1. 2. 2017 by mohla niektorých podnikateľov značne pomýliť. Tiež je to nevedomosť, ktorá pramení z nedostatku informácii o tomto zákone č. 315/ 2015 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.

Definuje to zákon

Nezasvätený človek a laik tomu rozumieť ani nemusí, no podnikatelia by mali byť na pozore. Minimálne tí, ktorí spolupracujú s verejným sektorom. Presne o tom je celá podstata. Tento zákon stanovuje povinnosť registrovať do konkrétneho zoznamu osoby (definované osoby podľa spomínaného zákona), ktoré sú partnerom verejného sektora, a teda s ním určitou formou aj spolupracujú.

V čom sa skrýva podstata tohto zoznamu?

V bežnom príklade si to môžeme predstaviť pri výstavbe diaľnic, obnovy verejných priestranstiev, v školstve, zdravotníctve a inde. Ide o to, že verejný sektor potrebuje vykonať určitý druh činnosti, ktorý prevádzkuje strana druhá, sektor súkromný.

Ním sú spoločnosti a právnické osoby, ktoré majú na to oprávnenie. Vykonajú výstavbu, opravia, zabezpečia služby a všetko majú z väčšej časti hradené zo štátneho rozpočtu. Aby nevznikol nejaký problém, vytvoril sa zoznam takýchto osôb, ktoré medzi sebou spolupracujú. Teda zverejniť a lepšie identifikovať konečných užívateľov výhod, osôb, ktoré majú z týchto činností prospech a zisk.

Kto patrí do registra partnerov verejného sektora?

Zoznam osôb, ktoré prijímajú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vytvárajú a zapisujú do zoznamu partnerov verejného sektora len oprávnené osoby. Aj na základe toho sa deklaruje vyššia transparentnosť, ktorá je pri nakladaní s verejnými zdrojmi nutná. Do registra zapisujú predovšetkým osoby (konečný užívatelia výhod), ktoré:

  • majú priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet je najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe
  • majú právo na hospodársky prospech, najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo inej jej činnosti
  • majú právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán partnera verejného sektora
  • iným spôsobom ovládajú partnerov verejného sektora

Za nedodržanie týchto povinností hrozí samozrejme aj pokuta, ktorej výška môže byť v niektorých prípadoch pre bežnú spoločnosť až likvidačná (od 10 000 € vyššie). Ak teda spolupracujete s obcou, mestom a štátom v nejakej podobe a prijímate zdroje, radšej si nechajte poradiť.