Väčšinou sa povinnosti firiem voči štátnym inštitúciám odvíjajú od počtu zamestnancov vo firme. Niektoré sú však spoločné pre všetkých. Výnimkou nie sú ani stavebné firmy. Tie ale v súvislosti s ich predmetom podnikania musia klásť dôraz aj na niečo iné. Čo to je? A čo majú spoločné? Povieme si v našom článku.

BOZP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je alfa a omegou v každej firme nezávisle na predmete podnikania. Právna úprava a vypracovanie projektu BOZP sa opiera o zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon v prvom rade vymedzuje všeobecné povinnosti zamestnávateľa a nutnosť oboznamovania a informovania zamestnancov o bezpečnosti práce.

Okrem iného je tu tiež možné nájsť aj zoznam povinností zamestnávateľa pri bezprostrednom a vážnom ohrození života, alebo zdravia pri práci. Tiež zohľadňuje také povinnosti ako napríklad povinnosť zabezpečiť na náklady zamestnávateľa zdravotné prehliadky a dbať na pitný režim zamestnancov. Nezabúda sa tu ani na bezplatné poskytnutie ochranných prostriedkov zamestnancom a povinnosť vydať zákaz fajčenia ak na pracovisku pracujú aj nefajčiari.

Firma má vo všeobecnosti dve možnosti, ako zabezpečiť BOZP na svojom pracovisku. A to prostredníctvom vlastných zamestnancov, alebo dodávateľským spôsobom – externou firmou so zameraním na BOZP. Prípadne bezpečnostným technikom zameraným na BOZP.

VEDELI STE, ŽE: Zmienený zákon počíta aj s prechodnými ustanoveniami počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

Protipožiarna ochrana

Protipožiarna bezpečnosť stavby je dôležitá v každej firme. Mal by ju preto vykonávať špecialista na požiarnu ochranu. Jednotlivé usmernenia protipožiarnej ochrany nájdete v zákone NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. Pamätajte, že ju potrebuje každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá mení účel stavby, rekonštruuje, či stavia niečo nové.  

Výstupným dokumentom je projekt protipožiarnej ochrany, ktorý slúži na ochranu zdravia osôb, majetku či zvierat. Tiež na zabezpečenie bezpečnej evakuácie pri požiari, ako aj pri zdolávaní požiaru. Na jeho vypracovanie budete potrebovať opis stavby s presnou vzdialenosťou v metroch, rez stavby, pôdorysy jednotlivých podlaží a technickú správu s opisom materiálov použitými pri stavbe.

Likvidácia odpadov

Vzhľadom na to, že stavebné firmy vytvárajú veľa odpadov, týka sa ich aj zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon upravuje napríklad podmienky likvidácie starého nábytku, stavebné a demolačné práce, či narábanie s komunálnym odpadom.

Ďalej upravuje podmienky nakladania s odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii a demolácií komunikácií. Za tie zodpovedá tá osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie na túto činnosť. Konkrétne pre stavebné firmy to znamená, že sa stali držiteľmi odpadov a už nie sú ich pôvodcom.

RADA ODBORNÍKA:

Okresné úrady často nechcú stavebným firmám vydávať registráciu na stavebné odpady, či už ide o ostatné alebo nebezpečné odpady. V tom prípade je treba zmeniť svoju činnosť aj v obchodnom registri. To znamená svoju činnosť rozšíriť o nakladanie s ostatným odpadom (voľná živnosť) a nakladanie s nebezpečným odpadom (viazaná živnosť).

Dane

Malý, či veľký podnikateľ, platenie daní patrí k základným povinnostiam každého podnikania. Do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia je treba podať daňové priznanie a zaplatiť daň z príjmu. Predmetom tejto dane je pritom príjem z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka.

Bonusový tip na záver:

Pri odpisoch ohľadom daňových výdavkov sa vám môže hodiť odborná pomoc. Jednotlivé položky výdavkov, hlavne vo väčšej firmách, sú rozsiahle a práca s nimi nie je jednoduchá. Odborník vám pomôže ušetriť aj tam, kde by ste to nečakali.