Potrebné kroky, ako založiť s.r.o.:

 • spísanie potrebnej zakladateľskej dokumentácie
 • overenie dokumentácie u notára
 • žiadosť o vydanie živnostenského oprávnenia
 • vypracovanie a podanie návrhu na zápis do obchodného registra
 • vyzdvihnutie originálov zápisu
 • registrácia na DIČ

Zadefinujme si tiež základné údaje pre založenie spoločnosti s ručením obmedzeným:

 •  je potrebný výber obchodného mena
 • určenie a preukázanie sídla spoločnosti
 • určenie konateľov spoločnosti
 • určenie spoločníkov a ich vkladov
 • určenie správcu vkladu
 • výber predmetu podnikania spoločnosti

Výber obchodného mena – obchodné meno môže byť ľubovoľné, nemôže sa však zhodovať so žiadnym iným menom, ktoré už je v obchodnom registri zapísané. Platí to aj pre spoločnosti, ktoré nie sú v aktuálnom zozname z dôvodu ich likvidácie alebo konkurzu.

Určenie sídla spoločnostimôže sa nachádzať na ľubovoľnej adrese, musí však byť evidované na liste vlastníctva ako stavba. Preukázanie vlastníctva pre účely obchodného registra sa vykonáva cez súhlas vlastníka so sídlom, alebo prostredníctvom nájomnej zmluvy.

Konatelia spoločnosti: konateľ jedná v mene spoločnosti. Vymenovať, a rovnako aj odvolať ho môže valné zhromaždenie, alebo v prípade jediného spoločníka on. Konateľ je vlastne štatutárny orgán spoločnosti, ktorý koná navonok v mene spoločnosti voči tretím osobám, to znamená, že podpisuje zmluvy, zriaďuje bankový účet, podáva daňové priznania. Určite mu nechýba ani výkonný Thinkpad X230. A zaiste má aj dobrú tlačiareň, možno atramentovú s cartridgeou.

Spoločníci spoločnosti s ručením obmedzeným – musia do spoločnosti vložiť určitý stanovený vklad, ktorý súhrnne tvorí základné imanie. Spoločníci zároveň vytvárajú valné zhromaždenie, ktoré rozhoduje o dôležitých veciach spoločnosti. Na schôdzach sa možno dohadujú aj prostredníctvom mobilných telefónov.

Správca vkladu – vyhlasuje, že vklady spoločníkov boli splatené. Ručí za ne celým svojím majetkom do okamihu, kedy ich odovzdá spoločnosti. Môže ním byť iba jeden zo spoločníkov, prípadne banka.

Predmet podnikania – skladá sa z jednotlivých živností alebo predmetov podnikania podľa osobitných predpisov.

 


Ako bude reklama vypadať?
-
Chcete tu reklamu len za 150 CZK?
Zobraziť formulár pre nákup
ZDIEĽAŤ
Predchádzajúci článokTajomstvá šťastných ľudí
Ďalší článokZaloženie spoločnosti
Naše myšlienky rozhodujú o našom postoji, náš postoj rozhoduje o našich činoch a naše činy rozhodujú o našom živote!