Aj keď sa to na prvý pohľad asi nezdá, strategické rozhodovanie a určovanie stratégie je veľmi dôležitou súčasťou v podnikateľskom prostredí. Pokiaľ sa na stratégiu pozeráte z nesprávneho uhla pohľadu, len z jedného, ​​alebo ju dokonca vôbec nemáte, môžete veľmi stratiť. Strategický management môžete mať v malíčku vďaka štúdiu MBA na Cardiff Academy.

Strategický management využije každá profesionálna organizácia alebo firma, ktorá chce efektívne prosperovať. Potrebuje totiž strategický plán, ktorý napomáha k účelnému a efektívnemu stanoveniu jednotlivých budúcich činností vychádzajúcich zo súčasného stavu a podmienok. Zahŕňa formulovanie a vykonávanie zámerov a cieľov organizácie. Využívajú ho majitelia, konatelia, riaditelia aj špičkoví manažéri na základe posúdenia zdrojov a vnútorného i vonkajšieho prostredia, v ktorom daná organizácia funguje.

Tvorba firemnej stratégie

Management si pri tvorbe stratégie musí ujasniť, čo a pre koho bude spoločnosť robiť, aké ciele chce dosiahnuť a ako. Strategický manažment je dlhodobo orientované a cieľovo zamerané programovanie. Nástrojom je spísaný strategický plán, kde je formulovaná jasná predstava cieľa, ktorý chce manažment v budúcnosti dosiahnuť, a tiež sú v nej definované dlhodobé ciele. Berie do úvahy možné krízy a rovno načrtáva vhodné varianty riešenia, čo firme pomôže rýchlo reagovať na zmeny v politickom, hospodárskom i sociálnom okolí.

Čo nesmie chýbať v strategickom pláne

V strategickom pláne nesmie chýbať poslanie firmy, vízia, analýza prostredia, kľúčové oblasti a strategické ciele. Strategický management definuje základné dôvody existencie firmy, aké spoločenské problémy chce riešiť a akými prostriedkami. Stanoví víziu, ktorú chce v horizonte niekoľkých rokov dosiahnuť. Po objektívnom posúdení silných a slabých stránok a priznaní si možných prekážok i kríz vyvolaných okolitým prostredím stanoví kľúčové oblasti strategických cieľov a rozdelí ich podľa oddelenia organizácie, produktov či trhu.

Naučte sa predvídať krízu

Kľúčovou úlohou vedúceho pracovníka je snažiť sa predvídať a pripraviť sa na krízu, pretože vďaka tomu je možné čo najúčelnejšie reagovať. Každý manažér musí byť pri príprave strategického plánu maximálne kritický a objektívny, čo nie je ľahké a treba sa to naučiť. MBA program Strategický management je flexibilné štúdium pri práci, voliteľné predmety si vyberiete a zvýšením kvalifikácie získate znalosti z teórie i praxe. Zameriate sa na stanovenie business stratégie, krízový management a jeho východiská, riadenie projektu, jeho fázy, firemnú identitu a podnikovú kultúru.

Ako vytvoriť efektívnu firemnú stratégiu

Stratégia danej firmy môže byť úspešná len v prípade, že za ňou stojí a veria jej všetci zamestnanci. To môže vyvíjať veľký tlak na riadiaceho pracovníka. Aby ste tieto stresové situácie ustáli, musíte sa stať studnicou znalostí a neustále čerpať množstvo informácií. Každý vedúci pracovník musí vedieť rovnomerne a efektívne rozdeľovať úlohy, organizovať, motivovať a podporovať. Musí vedieť kolegom a pracovníkom svoj strategický plán dôkladne predstaviť a vysvetliť. Musí v nich vedieť vzbudiť pocit dôvery, že ich práca nie je zbytočná a má konkrétny zmysluplný cieľ.

Premeňte poslanie na ciele a výsledky

Hlavnou úlohou strategického plánovania je vedieť efektívne premeniť vopred definované poslanie a ciele na hmatateľné výsledky. K strategickému plánu sa môžete kedykoľvek vrátiť a znova nasať stratenú motiváciu. Bude vám ukazovať smer a vždy vám ponúkne možnosť porovnania dosiahnutých výsledkov s tými vopred stanovenými. Je motiváciou pre vás aj vašich zamestnancov, ktorí vďaka znalosti zámerov pochopia jeho jednotlivé kroky, ktoré sú na dosiahnutie cieľa nevyhnutné. Štúdium Stratégie managementu zaistí, že budete mať firemnú stratégiu v malíčku.

Meta: Študenti programu MBA Strategický management sa naučia efektívne formulovať stratégiu konkrétnej korporácie s ohľadom na vnútorné aj vonkajšie faktory.

ZDIEĽAŤ
Predchádzajúci článok5 tipov na investície do zamestnancov, ktoré sa vám vyplatia
Ďalší článokJe možné zlepšiť sa v tipovaní? Poznáme jasnú odpoveď!
Naše myšlienky rozhodujú o našom postoji, náš postoj rozhoduje o našich činoch a naše činy rozhodujú o našom živote!