Slovensko od roku 2016 zaviedlo  rozšírenú zodpovednosť výrobcov (RZV), ktorá sa vzťahuje na obaly z papiera, plastov, kovov alebo skla, ale aj na tzv. neobalové výrobky, kam spadajú napríklad noviny, časopisy, plastový nábytok, plastový riad, tabuľové sklo a pod. Cieľom rozšírenej zodpovednosti výrobcov je zvýšiť úroveň recyklácie komunálneho odpadu, ktorá je na Slovensku dlhodobo na slabej úrovni.

Zavedenie systému Rozšírenej zodpovednosti výrobcov prispelo k urýchleniu tempa zlepšovania úrovne triedenia a recyklácie komunálnych odpadov na Slovensku. Tá každoročne vzrastá približne o 5 – 7 %. Ešte nie sú dostupné aktuálne štatistiky, ku koncu roka 2017 Slovensko recyklovalo 29,8 % odpadov, o rok neskôr by táto hodnota mala byť blízka 35 %. Od marca 2019 sú v platnosti nové pravidlá poplatkov za skládkovanie komunálnych odpadov a odlišujú sa podľa úrovne triedenia odpadov. Skládkovacie poplatky pre obce, ktoré triedia nedostatočne (menej ako 10 % ) budú už v roku 2019 až 2,5 vyššie v porovnaní s obcami, ktoré triedia na vysokej úrovni (triedia viac ako 60 % odpadov).

Slovensko musí v roku 2020 dosiahnuť úroveň 50 % recyklácie komunálnych odpadov. Dosiahnuť túto hodnotu nebude jednoduché. Okrem potreby zlepšovania systému triedeného zberu hrá nemalú úlohu aj neustále vzdelávanie verejnosti. V tomto smere by sa mali maximálne aktivizovať aj samosprávy, ktorých motivácia od roku 2019 je vďaka zvýšeným skládkovacím poplatkom oveľa väčšia.