Rozhodli ste sa podnikať?

Ak ste sa rozhodli podnikať, môžete tak urobiť dvoma spôsobmi. Prvým spôsobom je podnikanie prostredníctvom živnosti. Nevýhodou tohto druhu podnikania je ručenie za záväzky celým svojím majetkom. Preto je v súčasnosti viac rozšírené a aj viac obľúbené podnikanie prostredníctvom niektorej z obchodných spoločností.

Najčastejšou formou je podnikanie prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným.

K založeniu firmy ako sro potrebujeme zakladateľskú listinu alebo spoločenskú zmluvu. V prípade jedného spoločníka je najdôležitejším dokumentom zakladateľská listina, spoločenská zmluva sa uzatvára v prípade viacerých spoločníkov.

 

Čo musí spoločenská zmluva obsahovať?:

  • obchodné meno a sídlo sro
  • predmet podnikania
  • výšku základného imania a vkladov jednotlivých spoločníkov
  • určenie spoločníkov
  • určenie správcu vkladu
  • určenie konateľov a spôsobu, akým konajú v mene spoločnosti
  • výšku rezervného fondu

 

Výber obchodného mena je pre spoločnosť veľmi dôležitý. Spoločnosť je pod ním zapísaná aj v obchodnom registri. Nesmie sa zhodovať s menom žiadnej inej spoločnosti. Jeho súčasťou pri právnických osobách je aj dodatok, ktorý označuje jeho právnu formu.

Sídlo spoločnosti musí byť zriadené v reálnej nehnuteľnosti, ku ktorej má niektorý zo spoločníkov vlastnícky vzťah, alebo si ju prenajal. Ak spoločnosť nepotrebuje alebo z nejakých dôvodov nechce mať vlastné sídlo, môže využiť službu, ktorú dnes ponúkajú viaceré spoločnosti, a síce prenájom sídla.

Veľmi dôležitý je aj starostlivý výber predmetov podnikania. Nesmieme zabúdať ani na to, že každá spoločnosť musí mať zabezpečené vedenie účtovníctva. K nemu budeme určite potrebovať aj dobrý notebook s tlačiarňou, a ak sa nám minie toner, môžeme zabezpečiť renováciu toneru.

Do zápisu do obchodného registra nemá spoločnosť právnu subjektivitu, nemá spôsobilosť na práva a povinnosti a spôsobilosť na právne úkony.

 

Marek

Naše myšlienky rozhodujú o našom postoji, náš postoj rozhoduje o našich činoch a naše činy rozhodujú o našom živote!