Ak ste sa rozhodli podnikať, môžete tak urobiť dvoma spôsobmi. Prvým spôsobom je podnikanie prostredníctvom živnosti. Nevýhodou tohto druhu podnikania je ručenie za záväzky celým svojím majetkom. Preto je v súčasnosti viac rozšírené a aj viac obľúbené podnikanie prostredníctvom niektorej z obchodných spoločností.

Najčastejšou formou je podnikanie prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným.

K založeniu firmy ako sro potrebujeme zakladateľskú listinu alebo spoločenskú zmluvu. V prípade jedného spoločníka je najdôležitejším dokumentom zakladateľská listina, spoločenská zmluva sa uzatvára v prípade viacerých spoločníkov.

Čo musí spoločenská zmluva obsahovať?:

  • obchodné meno a sídlo sro
  • predmet podnikania
  • výšku základného imania a vkladov jednotlivých spoločníkov
  • určenie spoločníkov
  • určenie správcu vkladu
  • určenie konateľov a spôsobu, akým konajú v mene spoločnosti
  • výšku rezervného fondu

Výber obchodného mena je pre spoločnosť veľmi dôležitý. Spoločnosť je pod ním zapísaná aj v obchodnom registri. Nesmie sa zhodovať s menom žiadnej inej spoločnosti. Jeho súčasťou pri právnických osobách je aj dodatok, ktorý označuje jeho právnu formu.

Sídlo spoločnosti musí byť zriadené v reálnej nehnuteľnosti, ku ktorej má niektorý zo spoločníkov vlastnícky vzťah, alebo si ju prenajal. Ak spoločnosť nepotrebuje alebo z nejakých dôvodov nechce mať vlastné sídlo, môže využiť službu, ktorú dnes ponúkajú viaceré spoločnosti, a síce prenájom sídla.

Veľmi dôležitý je aj starostlivý výber predmetov podnikania. Nesmieme zabúdať ani na to, že každá spoločnosť musí mať zabezpečené vedenie účtovníctva. K nemu budeme určite potrebovať aj dobrý notebook s tlačiarňou, a ak sa nám minie toner, môžeme zabezpečiť renováciu toneru.

Do zápisu do obchodného registra nemá spoločnosť právnu subjektivitu, nemá spôsobilosť na práva a povinnosti a spôsobilosť na právne úkony.


Ako bude reklama vypadať?
-
Chcete tu reklamu len za 150 CZK?
Zobraziť formulár pre nákup